Opisy fotogalerii

60 - Lat Oddziału Zakładowego PTTK „BAILDON” oraz 45 - lat Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych w środowisku hutniczym

W związku z podwójnym jubileuszem 60-lecia Oddziału Zakładowego PTTK „Baildon” i 45-lecia Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy w/wymienionym Oddziale w Katowicach, w dniu 10 maja 2014 roku odbyły się w Muzeum Historii Katowic wspólne uroczystości z udziałem najwyższych władz PTTK z Warszawy oraz władz Samorządowych Przewodnickich województwa śląskiego.

Uroczystość zainaugurował prezes Zarządu Oddziału Zakładowego PTTK Baildon – kol. Zenon Całujek witając licznie przybyłych gości na tę uroczystość m.in. powitano prezesa Zarządu Głównego PTTK z Warszawy mgr Romana Bargiełe oraz przewodniczącego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK woj. śląskiego - mgr Ryszarda Ziernickiego. Powitano również Z-ce dyrektora Muzeum Historii Katowic oraz prezesów Oddziałów PTTK woj. śląskiego i prezesów Kół Przewodnickich PTTK woj. śląskiego.

Po uroczystym powitaniu - prezes Oddziału PTTK „Baildon”- kol. Zenon Całujek zaprezentował zebranym gościom rys historyczny Oddziału Zakładowego PTTK „Baildon” w Katowicach. Początki PTTK w Hucie Baildon w Katowicach sięgają, daty 12.12.1953 roku. Odbyło się wówczas na terenie Huty Baildon zebranie organizacyjne umożliwiające utworzenie Koła PTTK przy hucie, wybrano pierwszego prezesa Koła w osobie mgr inż. Juliana Pilcha. W ślad za Kołem podjęto działania w kierunku działalności Sekcji Turystyki Górskiej, Sekcji Turystyki Narciarskiej, Sekcji Turystyki Kajakowej, Działalność Koła PTTK przetrwała do 4.02.1966 roku kiedy te odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które stało się I- szym Zjazdem Wyborczym nowo powołanego Oddziału Zakładowego PTTK „Baildon” stając się drugim na Śląsku a 47 w Polsce Odziałem Zakładowym.

Pierwszym prezesem Zakładowego Oddziału PTTK „Baildon” wybrano kol. Gerarda Rzepkę, a v-ce prezesami zostali inż. Tadeusz Terlecki i inż. Antoni Łysek, sekretarzem kol. Irena Gaida, a skarbnikiem kol. Irena Skowron. W pierwszej kadencji Oddział Zakładowy PTTK „Baildon” miał aż siedem Komisji m.in. Turystyki Górskiej - kierował kol. Jan Kopański, Turystyki Narciarskiej - kierował inż. Szczepan Pilarczyk,Turystyki Kajakowej - kierował inż. Jan Gepfert, Turystyki Motorowej - kierował mgr Stanisław Szubert, Turystyki Krajoznawczej - kierował inż. Stanisław Ostrowski. Komisją Kół Wydziałowych - kierował kol. Józef Wróblewski, Kołem Przewodników i Organizatorów Wycieczek - kierował kol. Józef Baron Komisją Rewizyjną Oddziału PTTK „Baildon” kierował inż. Stanisław Piaskowski, z-cą mgr Karol Haliński. Na historycznym II - Zjeździe Wyborczym Oddziału Zakładowego PTTK wybrano Oddziałowy Sąd Koleżeński przewodniczącym dr Jerzym Mrozińskim na czele.

W 1966 roku powołano do życia pięć kół wydziałowych PTTK, a w następnych latach cztery koła. Opiekunem Oddziału Zakładowego PTTK „Baildon”' z ramienia Okręgu PTTK w Katowicach był kol. Bernard Bortlik. Oddział Zakładowy PTTK organizował w owym czasie dla załogi Huty Baildon oraz ich Spółek wczasy namiotowe w Ujsołach, Złazy Hutnicze Wiosną, Rajdy Beskidzkie 22-lipca, Zloty Hutnicze Jesienią oraz setki wycieczek krajoznawczych, górskich, terenowych w każdym roku. Wszystkie te imprezy cieszyły się dużą popularnością wśród pracowników Huty Baildon, członków ich rodzin i członków PTTK. Zmiany organizacyjne w strukturach Towarzystwa oraz w programach działania przyczyniły się do tego, iż dziś Oddział Zakładowy PTTK Baildon zaliczany jest w skali kraju, do nielicznych prowadzących aktywną działalność, często stawiana na wzór do grona najbardziej zasłużonych dla rozwoju turystyki, znany ze swych osiągnięć nie tylko w kraju ale również za granica. Ogromny wkład pracy rzeszy działaczy turystycznych, ich wielki dorobek w krzewieniu wśród załogi Huty Baildon i Spółek hutniczych zainteresowań krajoznawczych oraz pasji turystycznych został doceniony przez Naczelne Władze Zarządu Głównego PTTK w Warszawie oraz Władze Samorządowe Województwa Śląskiego w Katowicach, wyróżniając aktywnych działaczy PTTK odznaczeniami i wyróżnieniami, które wręczone zostały na uroczystości Jubileuszowej.

W drugiej części Uroczystości Jubileuszowej PTTK „Baildon” miała miejsce prezentacja osiągnięć 45 lat działalności Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale Zakładowym PTTK „Baildon” od momentu założenia Koła tj. od 11 grudnia 1968 roku po dzień dzisiejszy. Rys historyczny oraz prezentacje osiągnięć Koła Przewdników zaprezentował kol. Józef Wróblewski - prezes Zarządu Koła Przewodników pełniący tą funkcję z wyboru od 29 lat. Pierwszym prezesem Koła Przewodników wybrano inż. Tadeusza Kunę w dniu 11.12.1968 roku tuż po ukończonym pierwszym Kursie przewodnickim w Oddziale „Baildon”. Koło Przewodników w momencie założenia liczyło 38 przewodników beskidzkich i terenowych. Drugim prezesem Koła Przewodników wybrano w dniu 28.11.1974 roku mgr Janusza Gaudnika, który pełnił tą funkcję do 28.02.1985 roku. Zarówno pierwszy jak i drugi prezes Koła Przewodników byli wspaniałymi organizatorami turystyki. W okresie ich przewodzenia organizowane były dwa kursy przewodnickie z których pozyskano do naszego Koła Przewodników 15 nowych przewodników z uprawnieniami państwowymi. Prowadzona była baza szkoleniowa dla kadry przewodnickiej. Organizowane były turystyczne Sympozja Przewodnickie nt. zabytków kultury, techniki i architektury w woj. Bielskim oraz zabytków techniki hutniczej w Zagłębiu Staropolskim w Kielcach z udziałem wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.

Z inicjatywy mgr Janusza Gaudnika powstało ciekawe opracowanie historyczna poświęcane działalności Johna Baildona założyciela i patrona Huty Baildon, zobowiązując środowisko przewodnickie huty Baildon do utrwalenia pamięci szkockiego inżyniera który stworzył Śląsku w 1823 roku Hutę Baildon, słusznie nazwaną perłą śląskich hut, będącą przez wiele lat szanowaną i lubianą żywicielką pokoleń Baildonowców. Należy o tym pamiętać, iż Huta Baildon była kuźnią kadr i wspaniałych fachowców oraz znana z nowatorskich technologii. Chcąc bliżej poznać historię i działalność patrona naszej huty - Zarząd Koła Przewodników przy Oddziale PTTK „Baildon” podjął działania w kierunku organizacji imprez turystycznych „Szlakiem Johna Baildona”, poznając miejsca gdzie żył i tworzył John Baildon w kraju. Jedno-dniowe wyjazdy Szlakiem Johna Baildona cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony załogi huty, a prowadzone przez profesjonalnych przewodników o dużym zasobie wiedzy i informacji o działalności Johna Baildon - dostarczyły uczestnikom sporo wiedzy o założycielu naszej huty. Środowisko przewodnickie wydało okolicznościowe opracowanie historyczne poświęcone ciekawostkom Johna Baildona. Warto podkreślić fakt iż działalność Zarządu Koła Przewodników w środowisku hutniczym ukierunkowana była na poznaniu Szlaków Zabytków Techniki i Szlaku Ginących Zawodów Rzemieślniczych. W programie działania Koła znalazły się również programy zwiedzania zabytkowych, dawnych zakładów produkcyjnych branży hutniczej odlewniczej i koksowniczej. Zwiedzono szereg zakładów produkcyjnych w województwie śląskim m.in. Fabrykę Drutu i Gwoździ w Gliwicach, Fabrykę Wierteł-Baildon, Zakład Elektrod w Katowicach, Elektrownię i Hutę Łaziska, Hutę Katowice i Bankową w Dąbrowie Górniczej. Zwiedzono Muzea Techniki Hutniczej i Odlewniczej w woj. Święto-krzyskim, Małopolskim, Opolskim, Dolnośląskim, Śląskim co niewątpliwie wzbogaciło wiedzę zarówno przewodnikom jak i zwiedzającym.

W okresie 45-lecia działalności Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych p. Oddziale Zakładowym „Baildon” może się pochwalić faktem iż w swych szeregach posiadało trzech „Członków Honorowych PTTK” w osobach; kol. Ryszard Mielnik, kol. Zbigniew Malinowski i kol. Józef Wróblewski. Dwukrotnie Koło Przewodników p. O/PTTK „Baildon” zostało odznaczone przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie - „Srebrną Honorową Odznaką PTTK” w 1985 roku oraz w 1993 r „Złotą Honorową Odznaką PTTK” za całokształt działalności przewodnickiej w środowisku hutniczym. Ważnym wydarzeniem, godnym odnotowania w działalności Koła Przewodników przy Oddziale Zakładowym „Baildon” była w dniu 16.06.2012 roku - Wizyta Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych przy Zarządzie Głównym PTTK z Warszawy pod przewodnictwem mgr inż. Stanisława Kawęckiego - przewodniczącego Głównej Komisji Przewodnickiej PTTK która w ramach sesji wyjazdowej do Katowic, wysoko oceniła działalność Zarządu Koła Przewodników p. O/PTTK „Baildon” na podstawie udokumentowanej działalności Zarządu Koła, prezentowanej w kronikach przewodnickich, bogato ilustrowanych dokumentacją fotograficzną. W planach działania Zarządu Koła Przewodników w każdym roku kalendarzowym ma swoje miejsce „Noworoczne spotkanie przewodnickie, Sesja przewodnicka z okazji Dnia Przewodnika i Dnia Hutnika, Hutnicze spotkania przewodnickie okolicznościowe oraz Akcja przewodnik Czeka”. W roku jubileuszowym Zarząd Koła Przewodników p. O/PTTK „Baildon” wydał okolicznościowe opracowanie poświęcone całokształtowi działalności Koła Przewodników w okresie 45 lat działania wraz z opracowaniem poświęcone „Członkom Honorowym PTTK” w Oddziale Zakładowym „Baildon” i Zasłużonym Przewodnikom w Kole Przewodników. Wydano ponadto opracowanie poświęcone zmarłym przewodnikom naszego środowiska hutniczego, baildonowskiego którzy odeszli do wieczności.

Z okazji pięknego Jubileuszu serdeczne gratulacje wyróżnionym i odznaczonym oraz zasłużonym działaczom turystycznymi PTTK 0/Baildon złożyli mgr Roman Bargieł - prezes Zarządu Głównego PTTK oraz mgr Ryszard Ziernicki - przewodniczący Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK woj . śląskiego. Do gratulacji i życzeń dołączyli się kol. Zenon Całujek - prezes Zarządu Oddziału PTTK „Baildon” oraz kol. Józef Wróblewski - prezes Zarządu Koła Przewodników p. oddziale hutniczym. Szczególnie serdeczne podziękowanie od Zarządu Oddziału Zakładowego PTTK „Baildon” i Zarządu Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale pod adresem dr Jacka Siebla - dyrektora Muzeum Historii Katowic za umożliwienie nam zorganizowania Jubileuszowego spotkania - złożył kol. Zenon Całujek - prezes Zarządu Oddziału PTTK „Baildon”.

W części artystycznej Uroczystości, wystąpił gościnnie Zespół Młodzieżowy ze Szkoły Podstawowej im. Johna Baildon z Gliwic, prezentujący w strojach tamtej epoki „Poemat o działalności inż. Johna Baildona” założyciela Huty Baildon w 1823 roku. Uroczystość Jubileuszowa zakończyła się poczęstunkiem w Kawiarence Muzeum oraz zwiedzeniem ciekawych wystaw w poszczególnych działach Muzeum Historii Katowic.

Józef Wróblewski
Członek Honorowy PTTK

powrót do strony „fotogaleria z imprez”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun